ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ-Analogies3

ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೂ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.

Analogies English Grammer3

Question 1
1.Tear :Cut
A
Paper: Refuse
B
Steal: Lose
C
Winkle: Fold
D
Wrinkle: Smooth
Question 1 Explanation: 

Tear is generally unintentional and a Cut is intentional; Winkle is generally unintentional and a Fold is intentional;

Question 2
2.Fighter: Bell
A
Butterfly Hunter: Net
B
Dog: Whistle
C
Sprinter: Gun
D
Writer: Pen
Question 2 Explanation: 

Fighter starts to find after bell sounds; Sprinter starts to run after the gun sounds

Question 3
3.One: Two
A
Century: Millennium
B
Decade: Score
C
Month: Year
D
Planet: Astronomy
Question 3 Explanation: 

A ratio of One as two; Decade is ten years and Score is twenty

Question 4
4. Antonym: Opposite
A
Antonym: Unlike
B
Metaphor: Poetry
C
Synonym: Same
D
Triangle: Pyramid
Question 4 Explanation: 

Antonym is Opposite; Synonym is same.

Question 5
5. Album: Photographs
A
Board: Directors
B
Meeting: Agendas
C
Scrapbook: Clippings
D
Trial: Briefs
Question 5 Explanation: 

Album collections of Photographs; Scrapbook is a collection of clippings.

Question 6
6.Hangar: Aeroplane
A
Bed: River
B
Canal: Ship
C
Flower: Bees
D
Stable: Horse
Question 6 Explanation: 

Hanger is the place where an Aeroplane ; Stable is where Horse Kept;

Question 7
7.Dancer: Feet
A
Conductor: Voice
B
Drummer: Drums
C
Juggler: Hands
D
Surgeon: heart
Question 7 Explanation: 

Dancer users his/her Feet; Juggler uses Hands;

Question 8
8.Captain: Crew
A
Bank: Director
B
Chairperson: Committee
C
Mascot: Team
D
Student: Faculty
Question 8 Explanation: 

Captain is chief of Crew; Chairperson is the chief of Committee;

Question 9
9. Grape: Vine
A
Apple: Tree
B
Cherry: Pie
C
Snail: Shell
D
Wire: Pole
Question 9 Explanation: 

A grape grows on vine; Apple grows on Tree;

Question 10
10.Retina: Eye
A
Lens: Camera
B
Light: Aperture
C
Pupil: Film
D
Telescope: Battleship
Question 10 Explanation: 

Retina is most important part of eye; Lens is most important part of Camera

There are 10 questions to complete.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನೀಲಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.