29/01/2016 ರಂದು ನಡೆದ ಪಿಡಿಓ/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-ಗ್ರೇಡ್-2 ಪೇಪರ್ 1ರ SOLVED PAPER

ದಿನಾಂಕ 29/01/2016 ರಂದು ನಡೆದ ಪಿಡಿಓ/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 ಹುದ್ದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೇಪರ್-1 ಪತ್ರಿಕೆ SOLVED PAPER ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನೀಲಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್...

29/01/2016 ರಂದು ನಡೆದ ಪಿಡಿಓ/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-ಗ್ರೇಡ್-2 ಪೇಪರ್ 2ರ SOLVED PAPER

ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ, ದಿನಾಂಕ 29/01/2016 ರಂದು ನಡೆದ ಪಿಡಿಓ/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-ಗ್ರೇಡ್-2 ಪೇಪರ್ 2ರ SOLVED PAPER ಕರುನಾಡು ಎಗ್ಸಾಂ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ...

ಗ್ರಾ ಪಂ ಅ ಅಧಿಕಾರಿ (PDO) ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2011

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನೀಲಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್...

ಗ್ರಾ ಪಂ ಅ ಅಧಿಕಾರಿ (PDO) ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2009

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನೀಲಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್...