04-12-2016 ರಂದು ನಡೆದ ಪಿಎಸ್ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ

ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ, ದಿನಾಂಕ 04-12-2016 ರಂದು ನಡೆದ ಪಿಎಸ್ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ. ಓದುಗರೇ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ...