ಅಬಕಾರಿ ರಕ್ಷಕ್ (ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ )ನೇಮಕಾತಿ 2013

ಅಬಕಾರಿ ರಕ್ಷಕ್ (ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ )ನೇಮಕಾತಿ 2013 , 16-06-2013 ರಂದು ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ . ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು...

ಅಬಕಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಸ್ಕ್ಟರ್ 2013

ಅಬಕಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ (ESI) ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ – 2013 , 09-06-2013 ರಂದು ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ . ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನೀಲಿ...