ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ-ಸಿ ಗುಂಪು 2016

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ-ಸಿ ಗುಂಪು,ಡಿಸೆಂಬರ್,18,2016 ಸಂವಹನ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ-ಸಿ ಗುಂಪು 2016

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ-ಸಿ ಗುಂಪು,ಡಿಸೆಂಬರ್,18,2016 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

ಎಫ್.ಡಿ.ಎ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ 2011

ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ (ಎಫ್.ಡಿ.ಎ.2011)

ಎಫ್.ಡಿ.ಎ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ 2011

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ (ಎಫ್.ಡಿ.ಎ.2011)

ಎಫ್.ಡಿ.ಎ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ 2011

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ (ಎಫ್.ಡಿ.ಎ.2011)

ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ 2011

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ (ಎಸ್.ಡಿ.ಎ.2011)

ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ 2011

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ (ಎಸ್.ಡಿ.ಎ.2011)sda-kan-language

ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ 2011

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ (ಎಸ್.ಡಿ.ಎ.2011)

04-12-2016 ರಂದು ನಡೆದ ಪಿಎಸ್ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ

ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ, ದಿನಾಂಕ 04-12-2016 ರಂದು ನಡೆದ ಪಿಎಸ್ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ. ಓದುಗರೇ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ...

ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ Prelims-2016 ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ

ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ Prelims-2016 ಫಲಿತಾಂಶ  ಪ್ರಕಟ Congratulations to all successful aspirants!  ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನೀಲಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್...

« Older Entries