ಅಬಕಾರಿ ರಕ್ಷಕ್ (ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ )ನೇಮಕಾತಿ 2013

ಅಬಕಾರಿ ರಕ್ಷಕ್ (ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ )ನೇಮಕಾತಿ 2013 , 16-06-2013 ರಂದು ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ . ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು...

ಅಬಕಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಸ್ಕ್ಟರ್ 2013

ಅಬಕಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ (ESI) ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ – 2013 , 09-06-2013 ರಂದು ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ . ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನೀಲಿ...

29/01/2016 ರಂದು ನಡೆದ ಪಿಡಿಓ/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-ಗ್ರೇಡ್-2 ಪೇಪರ್ 1ರ SOLVED PAPER

ದಿನಾಂಕ 29/01/2016 ರಂದು ನಡೆದ ಪಿಡಿಓ/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 ಹುದ್ದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೇಪರ್-1 ಪತ್ರಿಕೆ SOLVED PAPER ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನೀಲಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್...

29/01/2016 ರಂದು ನಡೆದ ಪಿಡಿಓ/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-ಗ್ರೇಡ್-2 ಪೇಪರ್ 2ರ SOLVED PAPER

ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ, ದಿನಾಂಕ 29/01/2016 ರಂದು ನಡೆದ ಪಿಡಿಓ/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-ಗ್ರೇಡ್-2 ಪೇಪರ್ 2ರ SOLVED PAPER ಕರುನಾಡು ಎಗ್ಸಾಂ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ...

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ-ಸಿ ಗುಂಪು 2016

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ-ಸಿ ಗುಂಪು,ಡಿಸೆಂಬರ್,18,2016 ಸಂವಹನ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ-ಸಿ ಗುಂಪು 2016

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ-ಸಿ ಗುಂಪು,ಡಿಸೆಂಬರ್,18,2016 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

ಎಫ್.ಡಿ.ಎ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ 2011

ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ (ಎಫ್.ಡಿ.ಎ.2011)

ಎಫ್.ಡಿ.ಎ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ 2011

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ (ಎಫ್.ಡಿ.ಎ.2011)

ಎಫ್.ಡಿ.ಎ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ 2011

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ (ಎಫ್.ಡಿ.ಎ.2011)

ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ 2011

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ (ಎಸ್.ಡಿ.ಎ.2011)

« Older Entries