ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪೇಪರ್-2_2-Solved Paper

ದಿನಾಂಕ 09-01-2017 ರಂದು ನಡೆದ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪೇಪರ್-2 ಯೋಜನೆಗಳ ಆಧರಿತ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ...

ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪೇಪರ್-2_1-Solved Paper

ದಿನಾಂಕ 03-01-2017 ರಂದು ನಡೆದ ಪಿಡಿಓ/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಯ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನೀಲಿ ಬಟನ್...

ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪೇಪರ್-2 Solved Paper

ದಿನಾಂಕ 29/12/2016, ಗುರುವಾರದಂದು ನಡೆದ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪೇಪರ್-2 ಉಚಿತ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತರ...

ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪೇಪರ್-1 Solved Paper

ದಿನಾಂಕ 26/12/2016, ಮಂಗಳವಾರದಂದು ನಡೆದ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪೇಪರ್-1 ಉಚಿತ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತರ...

ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಉಚಿತ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ. 13/12/2016-Solved Paper

ದಿನಾಂಕ 13/12/2016, ಮಂಗಳವಾರದಂದು ನಡೆದ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಉಚಿತ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತರ...

ಪಿಎಸ್ಐ ಉಚಿತ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ 02/12/2016-Solved Paper

ದಿನಾಂಕ 02/12/2016, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಡೆದ ಪಿಎಸ್ಐ ಉಚಿತ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನೀಲಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್...

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ -Solved Paper

ದಿನಾಂಕ 27/11/2016, ಭಾನುವಾರದಂದು ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು...

ಪಂ.ರಾ.ಕಾಯಿದೆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಉಚಿತ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ-Solved Paper

ದಿನಾಂಕ 20/11/2016, ಭಾನುವಾರದಂದು ನಡೆದ ಪಿಡಿಓ/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ-3 ರ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು...

ಪಂ.ರಾ.ಕಾಯಿದೆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಉಚಿತ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ-Solved Paper

ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ, ದಿನಾಂಕ 13/11/2016 ಭಾನುವಾರದಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಾಯ IV, V ಮತ್ತು VI ಆಧರಿತ ಉಚಿತ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ...

ಪಂ.ರಾ.ಕಾಯಿದೆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಉಚಿತ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ-Solved Paper

ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ, ದಿನಾಂಕ 6/11/2016 ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 ಅಧ್ಯಾಯ ಆಧರಿತ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ...

« Older Entries