ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ-SYNONYMS EXAMPLES

...

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ-ANTONYMS EXAMPLES

...

ಗ್ರಾ ಪಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 (ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ)

ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಪತ್ರಿಕೆ...