ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ-Antonyms 1

ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೂ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.

Antonyms English grammar 1

Question 1
1. Exhaust
A
Emphasize
B
Fan
C
Revere
D
Strengthen
Question 1 Explanation: 
Strengthen
Question 2
2. Cherish
A
Aspire
B
Despise
C
Relish
D
Utilize
Question 2 Explanation: 
Despise
Question 3
3. Preserve
A
Destroy
B
Disagree
C
Distinguish
D
Hide
Question 3 Explanation: 
Destroy
Question 4
4. Massive
A
Minute
B
Pittance
C
Prodigious
D
Simple
Question 4 Explanation: 
Minute
Question 5
5. Alien
A
Aboriginal
B
Ingenuous
C
Positive
D
Restrictive
Question 5 Explanation: 
Aboriginal
Question 6
6. Calculation
A
Acceptance
B
Bad Habit
C
Miscalculation
D
Wild Guess
Question 6 Explanation: 
Wild Guess
Question 7
7. Vigour
A
Defeat
B
Misfortune
C
Not Vicarious
D
Weakness
Question 7 Explanation: 
Weakness
Question 8
8. Fruitful
A
Barren
B
Fecund
C
Native
D
Unique
Question 8 Explanation: 
Barren
Question 9
9. Unstable
A
Changing
B
Inflatable
C
Fixed
D
Remarkable
Question 9 Explanation: 
Fixed
Question 10
10. Fusion
A
Display
B
Promotion
C
Separation
D
Soreness
Question 10 Explanation: 
Separation
There are 10 questions to complete.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನೀಲಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

One Response to “ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ-Antonyms 1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.