ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ-Analogies5

ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೂ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.

Analogies English Grammer5

Question 1
1.Hand: Grasp
A
Foot: Stand
B
Hearing: Ears
C
Ladder: Rung
D
Object: Touch
Question 1 Explanation: 

Hand used to Grasp and Foot used to Stand

Question 2
2. Fan: Belt
A
Nut: Bold
B
Propeller: Helicopter
C
Electricity: Fan
D
Carriage: Wheel
Question 2 Explanation: 

Fan moves because of Belt Carriage moves because of Wheel

Question 3
3. Ship: Transport
A
Door: Lock
B
Guns: Soldiers
C
Radar: Alarm
D
Riot: Convicts
Question 3 Explanation: 

Ship is to transport and Radar is Alarm

Question 4
4. House: Boat
A
Door: Starboard
B
Hatch: Cabin
C
Sailor: Navy
D
Window: Porthole
Question 4 Explanation: 

House has a window and Boat has Pothole

Question 5
5. Distance: Meter
A
Depth: Ocean
B
Dimension: Shape
C
Length: Measure
D
Weight: Ounce
Question 5 Explanation: 

Distance is measure in Meter and Weight is measure in Ounce

Question 6
6. Arrow: Bow
A
Bullet: Pistol
B
Chamber: Rifle
C
Rapier: Blade
D
Shoot: Cannon
Question 6 Explanation: 

Arrow is propelled from bow and Bullet is propelled from Pistol

Question 7
7. Net: Acrobat
A
Airplane: Parachute
B
Fire Escape: Tenant
C
Scream: Child
D
Siren: Air Raid
Question 7 Explanation: 

Net is Safety of an Acrobat and Fire Escape is for safety of a Tenant

Question 8
8. Black: Red
A
Debt: Debit
B
Deterioration: Improvement
C
Enter: Ledger
D
Profit: Loss
Question 8 Explanation: 

Profit is indicates by Black and Loss indicated by Red

Question 9
9. White: Truce
A
Black: Death
B
Red: Green
C
Red: Stop
D
Yellow: Fever
Question 9 Explanation: 

White color indicates Truce and red color indicates danger, hence stop

Question 10
10. Ink: Pen
A
Air: Vacuum
B
Gas: Automobile
C
Mercury: Thermometer
D
Umbrella: Rain
Question 10 Explanation: 

Pen uses the ink and Automobiles uses Gas

There are 10 questions to complete.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನೀಲಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.