ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ-Analogies4

ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೂ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.

Analogies English Grammer4

Question 1
1. War: Surrender
A
Election: Concede
B
Grant: Scholarship
C
State: Cede
D
Victor: Bed
Question 1 Explanation: 

Surrender is to accept the defeat in War ; Concede is to defeat in an election

Question 2
2. Devil: Drugs
A
Demon: farmer
B
Medieval: Primitive
C
Demonology: Pharmacology
D
Dispensed: Compounded
Question 2 Explanation: 

Demonology is the studies concept of Devil; Pharmacology is studies drugs

Question 3
3. Electricity: Gas
A
Conductor: Ignition
B
Current: flow
C
Fire: flame
D
Lighter: Match
Question 3 Explanation: 

Electricity is Current and Gas is called flow

Question 4
4. Tear: Cut
A
Tear: Cut
B
Steal: Lose
C
Wrinkle: Fold
D
Wrinkle: Smooth
Question 4 Explanation: 

Tear is unintentional cut and Winkle is unintentional fold

Question 5
5. Research: Fellowship
A
Honor: Medal
B
Merit: Scholarship
C
Student: Bonus
D
Study: Grant
Question 5 Explanation: 

Fellowship is offered in Research and Grant is offered to study

Question 6
6. Plant: Fungus
A
Mate: Captain
B
Police: Thief
C
Sailor: Pirate
D
Transient: Permanent
Question 6 Explanation: 

Plant and Sailor or Natural words; Fungus and Pirate is negative

Question 7
7. Finite: Interminable
A
Boundless: Determinate
B
Close: far
C
Horizon: Skyline
D
Limit: Infinity
Question 7 Explanation: 

Finite and Interminable are antonyms similarly limit and infinity

Question 8
8. Drill: Dentist
A
Cavalry: Horses
B
Soldier: Sword
C
Weapon: Felon
D
Whistle: Dog
Question 8 Explanation: 

Both Drill and Felon is to remove things

Question 9
9. Mile: Foot
A
Decade: Generation
B
Eon: Century
C
Hundred: Hundreds
D
Years: Score
Question 9 Explanation: 

Mile is bigger unit of foot and Eon is bigger unit of Century

Question 10
10. Gobble: food
A
Choke: Bone
B
Crumple: Cake
C
Graze: Pasture
D
Guzzle: Drink
Question 10 Explanation: 

Gobble is to eat food and Guzzle is to drink hastily

There are 10 questions to complete.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನೀಲಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2 Responses to “ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ-Analogies4”

  1. SHEKAR P CHAVAN says:

    Nice questions

  2. S basanthpur tq chincholli dis kalburgi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.