ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕೆಎಎಸ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು 2017

KPSC Key Answers Paper- I – 261 

KPSC Key Answers Paper – II – 262

8 Responses to “ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕೆಎಎಸ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು 2017”

 1. Bhimshi says:

  Hi Friends,

  I have an objection for a answer for question “Who from Karnataka accompanied Gandhiji in Dandi March ”

  My answer is “Mylar Mahadevappa” but KPSC stated “M P Nadakarni”.

  What are your opinions friends ?

 2. Madhu says:

  Yes… Mylara Mahadevappa is correct answer.. I’ve also given same

 3. Ravikanth Y K says:

  Im also tic Mylar mahadevappa

 4. Shankar says:

  Myalar mahadevappa

 5. Shankar says:

  Sir give me kas gs paper kannada sylabus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.