ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕ್ವೀಜ್ 31

ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪರಿಸರ, ವ್ಯವಹಾರ, ಕ್ರೀಡೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ವಸ್ತುನಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು.

ಕ್ವಿಜ್-33 ಭೂಗೋಳ

Question 1
1. ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶ ಸರಿಯಾಗಿದೆ?
A
ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವು
B
ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ
C
ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೆಳಕು ಪಡೆದು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತವೆ
D
ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Question 1 Explanation: 
ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವು
Question 2

2. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ,

ಹೇಳಿಕೆ A: ಭೂಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯ

ಹೇಳಿಕೆ B: ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಷಿಮಾ ಸೆಂಟುರಿ

A
ಹೇಳಿಕೆ A ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಹೇಳಿಕೆ B ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
B
ಹೇಳಿಕೆ A ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಹೇಳಿಕೆ B ಸರಿಯಾಗಿದೆ
C
ಹೇಳಿಕೆ A ಮತ್ತು B ಸರಿಯಾಗಿದೆ
D
ಹೇಳಿಕೆ A ಮತ್ತು B ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
Question 2 Explanation: 
ಹೇಳಿಕೆ A ಮತ್ತು B ಸರಿಯಾಗಿದೆ
Question 3

3. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ,

ಹೇಳಿಕೆ A: ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಚುಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

ಹೇಳಿಕೆ B: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಕುಜ ಅಥವಾ ಅಂಗಾರಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

A
ಹೇಳಿಕೆ A ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಹೇಳಿಕೆ B ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
B
ಹೇಳಿಕೆ A ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಹೇಳಿಕೆ B ಸರಿಯಾಗಿದೆ
C
ಹೇಳಿಕೆ A ಮತ್ತು B ಸರಿಯಾಗಿದೆ
D
ಹೇಳಿಕೆ A ಮತ್ತು B ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
Question 3 Explanation: 
ಹೇಳಿಕೆ A ಮತ್ತು B ಸರಿಯಾಗಿದೆ
Question 4
4. ಭೂಮಿಯು ಗೋಳಾಕಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಯಾರು?
A
ನ್ಯೂಟನ್
B
ಗೆಲಿಲಿಯೋ
C
ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್
D
ಆರ್ಯಭಟ
Question 4 Explanation: 
ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್
Question 5
5. ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ
A
ಬಸಾಲ್ಟ್ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ
B
ಶಿಲಾಪಾಕದ ಘನೀಕರಣದಿಂದ
C
ಶಿಲೆಗಳ ಸವೆತ ಕಾರ್ಯದಿಂದ
D
ಪದರು ಶಿಲೆಗಳಿಂದ
Question 5 Explanation: 
ಶಿಲಾಪಾಕದ ಘನೀಕರಣದಿಂದ
Question 6
6. ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ದಿನಗಳು ಯಾವುವು?
A
ಜುಲೈ 4 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 3
B
ಜೂನ್ 4 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 21
C
ಜುಲೈ 21 ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2
D
ಆಗಸ್ಟ್ 3 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 30
Question 6 Explanation: 
ಜುಲೈ 4 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 3
Question 7
7. ಶಿಥಲೀಕರಣವು ಕಂಡುಬರುವುದು ………………
A
ಭೂಮಿಯ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ
B
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ
C
ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯಪದರದಲ್ಲಿ
D
ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Question 7 Explanation: 
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ
Question 8
8. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದಾದರೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶವು………………………
A
ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ
B
ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ
C
ಸಮಾನಾಂತರ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ
D
ನಿರ್ವಾತ ಪ್ರದೇಶ
Question 8 Explanation: 
ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ
Question 9
9. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ, ಕಾರಣ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಜಲಾಂಶವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು……………………………………
A
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ
B
ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ
C
ಯಾವುದೇ ಏರಿಳಿತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
D
ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Question 9 Explanation: 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ
Question 10
10. ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ?
A
ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಮಾರುತಗಳು ನಿರಂತರ ಮಾರುತಗಳಾಗಿವೆ
B
ಇವುಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ಥತೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ
C

ವರ್ಷದ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸುತ್ತವೆ

D
ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ
Question 10 Explanation: 

ವರ್ಷದ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸುತ್ತವೆ

There are 10 questions to complete.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನೀಲಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

10 Responses to “ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕ್ವೀಜ್ 31”

 1. channabasava says:

  thank you sir

 2. shwetha says:

  pls check it question no 6
  it is very nearest day s jaunaury 3
  nd longest day is july 4

 3. raku k says:

  thank you sir

 4. Manoj says:

  Question no 6..
  Nearest day is January 3

 5. pundalik says:

  Nice

 6. GIRISHA N R says:

  SO USEFUL,GOOD

 7. Anand navi says:

  Anand navi form
  kappalaguddi tq raibag dest belagum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.